Rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania – projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest: od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Głównym celem projektu jest: poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym w wyniku podniesienia ich kwalifikacji zawodowych poprzez realizację kursów, szkoleń oraz staży, a także podniesienie jakości kształcenia zawodowego w wyniku doposażenia pracowni zawodowej i zwiększenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w drodze szkoleń i kursów.

Realizacja projektu przyczyni się do:

  • Zwiększenia udziału podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły w przygotowywaniu programów nauczania oraz organizacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy dla uczniów ZST w Tarnowie Podgórnym;
  • Wyposażenia pracowni zawodowych w nowe technologie, materiały i narzędzia;
  • Zapewnienia nauczycielom kształcenia zawodowego oraz instruktorom praktycznej nauki zawodu możliwości aktualizowania swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach;
  • Unowocześnienia oferty kształcenia zawodowego i dostosowania jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy;
  • Zwiększenia dostępu do nowoczesnych technik i technologii dla uczniów i nauczycieli;
  • Wyposażenia uczniów w kompetencje i kwalifikacje zawodowe pożądane na rynku pracy.

Efektem udzielonego wsparcia w postaci kursów oraz staży zawodowych dla uczniów będzie podniesienie ich kompetencji, poziomu wiedzy praktycznej i kwalifikacji zawodowych ułatwiających znalezienie pracy w zawodzie.

 Projekt zakłada następujące działania:

  • Doposażenie pracowni zawodowej w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej,
  • Organizację kursów i szkoleń dla uczniów,
  • Organizację kursów i szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • Organizację staży zawodowych dla uczniów.

Wartość projektu: 533 200,56 zł

 Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 479 880,50 zł