Cele strategiczne rozwoju

 • Celem nadrzędnym jest stworzenie optymalnych warunków zamieszkania .
 • Celem głównym jest zrównoważony, zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej, społecznie zaakceptowany, dynamiczny rozwój gminy z wykorzystaniem istniejącego potencjału gospodarczego i ludzkiego, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

Realizację celu nadrzędnego i głównego można osiągnąć realizując cele strategiczne:

 1. Utrzymywanie dotychczasowego tempa rozwoju gospodarczego.
 2. Troska o ład przestrzenny.
 3. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego.
 4. Stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji.
 5. Dbałość o czystość i estetykę otoczenia.
 6. Wszechstronne przygotowanie młodzieży do kontynuacji nauki w szkołach wyższych oraz nauki zawodu.
 7. Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej do stanu przewyższającego średni poziom w województwie wielkopolskim.
 8. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
 9. Podniesienie poziomu świadomości kulturowej mieszkańców Gminy. PODNIESIENIE POZIOMU ŚWIADOMOŚCI KULTUROWEJ MIESZKAŃCÓW GMINY;
 10. Restrukturyzacja rolnictwa.
 11. Zapobieganie stepowieniu terenów Gminy.

CEL STRATEGICZNY: UTRZYMANIE DOTYCHCZASOWEGO TEMPA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

CELE OPERACYJNE:

 • kontynuacja polityki proinwestycyjnej;
 • promocja obszarów oraz stref aktywności gospodarczej na terenie Gminy Tarnowo Podgórne;
 • promocja terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe;
 • wykorzystanie przynależności do aglomeracji poznańskiej do promowania Gminy, udział ofert inwestycyjnych Gminy w targach międzynarodowych, podejmowanie działań wspólnie z Miastem Poznań.

CEL STRATEGICZNY: TROSKA O ŁAD PRZESTRZENNY

CELE OPERACYJNE:

 • planowanie przestrzenne obejmujące całe miejscowości;
 • zabezpieczać w planach tereny na realizację celów publicznych;
 • rozwiązywanie problemów komunikacyjnych poprzez wprowadzanie nowych sieci dróg;
 • rozdział funkcji mieszkaniowych od gospodarczych.

CEL STRATEGICZNY: ZACHOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

CELE OPERACYJNE:

 • preferowanie inwestycji o technologii przyjaznej dla środowiska;
 • wspieranie edukacji ekologicznej i promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy;
 • zwiększenie obszaru zadrzewień i terenów zielonych na terenie Gminy;
 • dostosowanie zagospodarowania przestrzennego w rejonach cennych turystycznie do potrzeb przyszłego rozwoju turystyki i rekreacji;
 • realizacja ustaleń wynikających z Uchwały o Obszarze Chronionego Krajobrazu;
 • dbałość o pomniki przyrody istniejące na terenie Gminy;
 • dbałość o czystość wód;
 • wykorzystanie wyrobisk pożwirowych dla celów rekreacyjnych;
 • wprowadzanie instrumentów prawnych, które zminimalizują zjawisko „dzikich wysypisk”.

CEL STRATEGICZNY: STWORZENIE WARUNKÓW DO WYPOCZYNKU I REKREACJI

CELE OPERACYJNE:

 • budowa i utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych w miejscowościach sołeckich;
 • upowszechnianie sportu masowego, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
 • zabezpieczenie aktywnego wypoczynku dla mieszkańców starszego pokolenia;
 • wspieranie nowych form organizacyjnych rekreacji dla całych rodzin;
 • place zabaw dla dzieci, boiska i parki;
 • zagospodarowanie otoczenia Jeziora Lusowskiego;
 • zagospodarowanie otoczenia Jeziora Kierskiego w ramach współpracy z Miastem Poznaniem;
 • wykorzystanie lasów do celów rekreacyjnych przy współpracy z Nadleśnictwem.

CEL STRATEGICZNY: DBAŁOŚĆ O CZYSTOŚĆ I ESTETYKĘ OTOCZENIA

CELE OPERACYJNE:

 • promowanie zachowań mieszkańców prowadzących do utrzymywania w czystości swoich posesji;
 • dbałość o istniejące tereny zielone;
 • zieleń i kwiaty w parkach, skwerach, przy drogach i na placach publicznych.

CEL STRATEGICZNY: WSZECHSTRONNE PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO KONTYNUACJI NAUKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH ORAZ NAUKI ZAWODU

CELE OPERACYJNE:

 • podniesienie efektywności nauczania w gminnych placówkach oświatowych;
 • rozwój bazy dla edukacji przedszkolnej;
 • nacisk na edukację obywatelską w gimnazjach i liceum;
 • utrzymywanie wysokiego poziomu wyposażenia szkół;
 • rozbudowa bazy oświatowej.

CEL STRATEGICZNY: PODWYŻSZENIE POZIOMU OPIEKI ZDROWOTNEJ DO STANU PRZEWYŻSZAJĄCEGO ŚREDNI POZIOM W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

CELE OPERACYJNE:

 • wspieranie rozwoju obiektów służących ochronie zdrowia i rehabilitacji;
 • kreowanie możliwości tworzenia dodatkowych gabinetów medycznych specjalistycznych;
 • wspieranie programów badań i szczepień profilaktycznych mieszkańców Gminy.

CEL STRATEGICZNY: ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

CELE OPERACYJNE:

 • podnoszenie świadomości obywatelskiej;
 • zwiększenie aktywności mieszkańców w zakresie technik multimedialnych;
 • wspieranie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

CEL STRATEGICZNY: PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ MIESZKAŃCÓW GMINY W DZIEDZINIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

CELE OPERACYJNE:

 • stworzenie gminnego centrum kultury realizującego w pełnym zakresie oczekiwania mieszkańców;
 • dalsza aktywizacja mieszkańców sołectw do uczestniczenia w działaniach z zakresu kultury;
 • wspieranie organizacji pozarządowych promujących historię naszego kraju.

CEL STRATEGICZNY: RESTRUKTURYZACJA ROLNICTWA

CELE OPERACYJNE:

 • wykorzystanie gruntów słabych klas bonitacyjnych do produkcji energii odnawialnej lub zalesień;
 • upowszechnianie rolnictwa ekologicznego i agroturystyki w gospodarstwach o mniejszym areale i potencjale rolnym;
 • dążenie do ograniczania przeznaczania gruntów wysokich klas bonitacyjnych pod budownictwo;
 • stworzyć możliwości przekwalifikowania zawodowego dla rolników chcących odejść od rolnictwa.

CEL STRATEGICZNY: ZAPOBIEGANIE STEPOWIENIU TERENÓW GMINY

CELE OPERACYJNE:

 • odbudowa rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych na terenie Gminy;
 • zagospodarowanie wód pościekowych z oczyszczalni ścieków na terenie Gminy;
 • budowa zbiorników retencyjnych;
 • zagospodarowanie wód opadowych;
 • oczka śródpolne.