Rada Seniorów

Rada Seniorów pełni funkcję konsultacyjną, doradczą, inicjatywną oraz opiniodawczą dla organów Gminy Tarnowo Podgórne.

Rada Seniorów podejmuje działania w celu integracji środowiska osób starszych i wyznaczania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Gminy poprzez:

  • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do wzmacniania aktywności obywatelskiej seniorów,
  • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji,
  • współpracę z władzami gminy przy rozstrzyganiu problemów osób starszych,
  • formułowanie propozycji dotyczących krótko i długoterminowych działań na rzecz osób starszych,
  • współpracę z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób starszych