Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, ug@tarnowo-podgorne.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym jest pani Katarzyna Pawłowska, e-mail: iod@tarnowo-podgorne.pl
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym.

Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a-e ogólnego rozporządzenia. Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 1. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 roku, poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia,
  • sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia,
  • ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
 4. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 5. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia,
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia,
  • ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia,
  • wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia,
  • cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Pani/Pana danych.
 6. Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.