Organy i instytucje państwowe

Prezydent RP http://www.prezydent.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów http://www.kprm.gov.pl

Sejm RP http://www.sejm.gov.pl

Senat RP http://www.senat.gov.pl

Ministerstwo Aktów Państwowych https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe

Ministerstwo Edukacji i Nauk https://www.gov.pl/web/edu kacja-i-nauka

Ministerstwo Finansów https://www.gov.pl/web/finanse

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony

Ministerstwo Infrastruktury https://www.gov.pl/web/infrastruktura

Ministerstwo Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego https://www.gov.pl/web/kultura

Ministerstwo Obrony Narodowej https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo

Ministerstwo Rozwoju i Technologii https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia

Ministerstwo Sportu i Turystyki https://www.gov.pl/web/gov/katalog-jednostek

Ministerstwo Sprawiedliwości https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji https://www.gov.pl/web/mswia

Ministerstwo Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja

Ministerstwo Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji https://www.gov.pl/web/zermswia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.gov.pl/web/arimr

Biuro do spraw Substancji Chemicznych https://www.gov.pl/web/chemikalia

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta https://www.gov.pl/web/rpp/

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad https://www.gov.pl/web/gov/katalog-jednostek

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska https://www.gov.pl/web/gdos

Główny Inspektorat Farmaceutyczny https://www.gov.pl/web/gif

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych https://www.gov.pl/web/ijhars

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa http://piorin.gov.pl/

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska http://www.gios.gov.pl/pl/

Główny Inspektorat Sanitarny https://www.gov.pl/web/gis

Główny Inspektorat Transportu Drogowego https://www.gov.pl/web/gitd

Główny Inspektorat Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/

Główny Urząd Geodezji i Kartografii https://www.gov.pl/web/gugik

Główny Urząd Miar https://www.gum.gov.pl/

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/

Główny Urząd Statystyczny https://www.gov.pl/web/gov/katalog-jednostek

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego https://girm.gov.pl/

Instytut Pamięci Narodowej https://ipn.gov.pl/

Komitet Badań Naukowych http://www.kbn.gov.pl

Komenda Główna Policji https://policja.pl/

Komenda Główna Straży Granicznej https://www.tarnowo-podgorne.pl/organy-i-instytucje-panstwowe/

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej https://www.gov.pl/web/kgpsp

Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych https://www.gov.pl/web/krrit

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych https://www.archiwa.gov.pl/pl/

Naczelna Izba Lekarska https://nil.org.pl/

Najwyższa Izba Kontroli https://www.nik.gov.pl/

Narodowy Bank Polski https://www.nbp.pl/

Państwowa Agencja Atomistyki https://www.gov.pl/web/paa

Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych https://www.paih.gov.pl/pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://www.pfron.org.pl/

Polska Agencja Prasowa https://www.pap.pl/

Polska Akademia Nauk http://www.pan.pl

Polski Komitet Normalizacyjny https://www.pkn.pl/

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji https://www.pcbc.gov.pl/

Polska Organizacja Turystyczna http://www.pot.gov.pl

Polskie Radio https://www.polskieradio.pl/

Rzecznik Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/

Sąd Najwyższy http://www.sn.pl/SitePages/Strona_startowa.aspx

Telewizja Polska SA http://www.tvp.pl

Trybunał Konstytucyjny https://trybunal.gov.pl/

Urząd do Spraw Cudzoziemców https://www.gov.pl/web/gov/katalog-jednostek

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych https://www.gov.pl/web/gov/katalog-jednostek

Urząd Komunikacji Elektronicznej https://www.uke.gov.pl/

Urząd Lotnictwa Cywilnego https://www.ulc.gov.pl/pl/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/

Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków małoletnich https://www.gov.pl/web/pkdp

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej https://uprp.gov.pl/pl

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej https://www.gov.pl/web/prokuratoria

Urząd Regulacji Energetyki https://www.ure.gov.pl/

Urząd Transportu Kolejowego https://www.utk.gov.pl/

Urząd Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/

Urząd Ochrony Danych Osobowych https://www.uodo.gov.pl/

Wyższy Urząd Górniczy https://www.wug.gov.pl/

Zakład Ubezpieczeń Społecznych http://www.zus.pl