Organy i instytucje państwowe

Prezydent RP http://www.prezydent.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów http://www.kprm.gov.pl

Sejm RP http://www.sejm.gov.pl

Senat RP http://www.senat.gov.pl


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji https://mac.gov.pl/

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu http://www.menis.gov.pl

Ministerstwo Finansów http://www.mf.gov.pl

Ministerstwo Infrastruktury http://www.mi.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki http://web.mg.gov.pl

Ministerstwo Kultury http://www.mk.gov.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej http://www.wp.mil.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl

Ministerstwo Skarbu Państwa http://www.msp.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji http://www.mswia.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych http://www.msz.gov.pl

Ministerstwo Środowiska http://www.mos.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia http://www.mz.gov.pl

Centrum Informacji Europejskiej http://www.cie.gov.pl

Agencja Bezpieczeństwa Publicznego http://www.abw.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa http://www.awrsp.gov.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad http://www.gddp.gov.pl

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl

Generalny Inspektorat Kolejnictwa http://www.gik.gov.pl

Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego http://www.gilc.gov.pl

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa http://www.pior.gov.pl

Główny Inspektorat Sanitarny http://www.gis.mz.gov.pl

Główny Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych http://www.gisipar.gov.pl/

Główny Inspektorat Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl

Główny Urząd Geodezji i Kartografii http://www.gugik.gov.pl

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego http://www.gunb.gov.pl

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska http://www.gios.gov.pl

Główny Urząd Miar http://www.gum.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny http://www.stat.gov.pl

Instytut Energii Atomowej http://www.iea.cyf.gov.pl

Instytut Pamięci Narodowej http://www.ipn.gov.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego http://www.krus.gov.pl

Komitet Badań Naukowych http://www.kbn.gov.pl

Komenda Główna Policji http://www.kgp.gov.pl

Komenda Główna Straży Granicznej http://www.sg.gov.pl

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej http://www.kgpsp.gov.pl

Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych http://www.knuife.gov.pl

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd http://www.kpwig.gov.pl

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji http://www.krrit.gov.pl/

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych http://www.archiwa.gov.pl

Naczelna Izba Lekarska http://www.nil.org.pl

Najwyższa Izba Kontroli http://www.nik.gov.pl

Narodowy Bank Polski http://www.nbp.pl

Państwowa Agencja Atomistyki http://www.paa.gov.pl

Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych http://www.paiz.gov.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych http://www.pfron.org.pl

Polska Agencja Prasowa http://www.pap.com.pl

Polska Akademia Nauk http://www.pan.pl

Polski Komitet Normalizacyjny http://www.pkn.pl/

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji http://www.pcbc.gov.pl

Polska Organizacja Turystyczna http://www.pot.gov.pl

Polskie Radio SA http://www.radio.com.pl

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych http://www.rcss.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.brpo.gov.pl

Sąd Najwyższy http://www.sn.pl

Telewizja Polska SA  http://www.tvp.pl

Trybunał Konstytucyjny http://www.trybunal.gov.pl

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej http://www2.ukie.gov.pl

Urząd Dozoru Technicznego http://www.udt.gov.pl

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych http://udskior.kprm.gov.pl

Urząd Kultury Fizycznej i Sportu http://www.ukfis.pl

Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast http://www.umirm.gov.pl

Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych http://www.unuz.gov.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej http://www.uprp.pl

Urząd Regulacji Energetyki http://www.ure.gov.pl

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty http://www.urt.gov.pl

Urząd Służby Cywilnej http://www.usc.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych http://www.uzp.gov.pl

Wyższy Urząd Górniczy http://www.wug.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych http://www.zus.pl