Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Tarnowo Podgórne poprzez doposażenie przejść dla pieszych

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 3.1. „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T”.

Projekt realizowany jest w okresie: od 01.12.2022 do 31.12.2023

Głównym celem projektu jest:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Tarnowo Podgórne poprzez doposażenie przejść dla pieszych zlokalizowanych w pobliżu obiektów użyteczności publicznej.

Projekt zakłada:

Zakup i montaż 9 szt wyświetlaczy prędkości przed przejściami dla pieszych w celu uspokojenia ruchu na newralgicznych odcinkach dróg w Gminie Tarnowo Podgórne, w których obserwuje się wzmożony ruch pieszych. Wszystkie przejścia dla pieszych objęte przedmiotowym wnioskiem zlokalizowane są w pobliżu obiektów użyteczności publicznej:

  • świetlicy wiejskiej i boisk sportowych w Batorowie,
  • budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Ceradzu Kościelnym,
  • Przedszkola i Żłobka Tęczowa Kraina Sportowego Smyka w Chybach oraz boiska sportowego,
  • świetlicy wiejskiej i boisk sportowych w Jankowicach,
  • Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie,
  • Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku.

Planowane efekty projektu:

Spowolnienie i uspokojenie ruchu pojazdów oraz poprawa widoczności przejść dla pieszych, co w konsekwencji przełoży się na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Tarnowo Podgórne. W szczególności zmniejszy się liczba zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty wskaźnik produktu: Liczba doposażonych przejść dla pieszych na poziomie 6 szt

 

Wartość projektu: 180 270,08 PLN

Wartość dofinansowania: 153 229,57 PLN

 

MECHANIZM UMOŻLIWIAJĄCY SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH

Gmina Tarnowo Podgórne, jako beneficjent projektu, współfinansowanego w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2022

Pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Tarnowo Podgórne poprzez doposażenie przejść dla pieszych”

Umowa o dofinansowanie: POIS.03.01.00-00-0294/22-00

Informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych  nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne  umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi:

  1. Adresu a-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl
  2. Lub formularza: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/