Nowoczesne praktyki zawodowe w Hiszpanii – mobilność uczniów ZST Tarnowo Podgórne

Nowoczesne praktyki zawodowe w Hiszpanii – mobilność uczniów ZST Tarnowo Podgórne projekt w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowany z Europejskiego Funduszu społecznego Plus

Projekt realizowany jest: od 1 grudnia 2023 r. do 31 marca 2025 r.

Głównym celem projektu jest:

Głównym zadaniem projektu Erasmus+ jest wspieranie instytucji szkolnictwa europejskiego w procesie przygotowania, organizacji, realizacji projektów szczególnie w ramach Akcji 1, w obszarach edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe. Podstawą jest redukowanie poziomu bezrobocia w Europie poprzez optymalizację systemu edukacji i współorganizację szkoleń oraz praktyk profesjonalnych, przyczyniających się do zdobywania nowych umiejętności i kompetencji zawodowych, podnoszenia poziomu konkurencyjności, pogłębiania doświadczeń kulturowych oraz umiędzynarodowienia współpracy między instytucjami szkolnictwa w wymiarze europejskim. Ponadto w cele projektu ściśle wpisuje się popularyzowanie zasad uczenia się przez całe życie w ramach edukacji formalnej, poza formalnej i uczenia się nieformalnego w celu skutecznego wykorzystania potencjału i kapitału społecznego Europy.

Jednym z celi projektu jest podniesienie kompetencji językowych uczniów poprzez: uczestniczenie w zajęciach z języka angielskiego. Dzięki wykorzystaniu języka obcego w pracy, uczniowie rozwiną swoje umiejętności językowe oraz przełamią bariery językowe. Uczniowie podczas odbywania staży w Hiszpanii, w praktyczny sposób dowiedzą się jak dana kompetencja kluczowa wprowadzana jest w Hiszpanii. Wzrost komunikatywności w języku angielskim codziennym oraz zawodowym wśród uczestników projektu.

Nasi uczniowie poznają metody i warsztaty pracy funkcjonujące w innym kraju:

– technik informatyk – administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych w Hiszpanii

– technik logistyk – obsługa magazynów w Hiszpanii

– technik procesów drukowania – realizacja procesów drukowania z form drukowych w Hiszpanii

– technik mechatronik – montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych w Hiszpanii

– technik elektronik/robotyk – montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych w Hiszpanii.

Podczas pobytu uczniowie poznają zwyczaje, kulturę, nawyki żywieniowe oraz system pracy w Hiszpanii. Będą mogli porównać, jak się spędza czas wolny w Hiszpanii a jak w Polsce. Dzięki zdobytej wiedzy podczas pobytu w Hiszpanii będą bardziej otwarci i tolerancyjni na inne narodowości.

Realizacja projektu przyczyni się do:

Podniesienia praktycznych umiejętności:

– technik informatyk – przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy, wykonanie lokalnych sieci komputerowych,

– technik logistyk – przyjmowania i wydawania towarów z magazynu, przechowywania towarów, prowadzenia dokumentacji magazynowej,

– technik procesów drukowania – sporządzania form drukowych, przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania,

– technik mechatronik – montowania urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,

– technik elektronik/robotyk – dokonuje pomiarów sygnałów i parametrów urządzeń elektronicznych, instaluje i użytkuje instalacje elektroniczne i urządzenia elektroniczne/uruchamia i obsługuje układy pneumatyczne i elektropneumatyczne, obsługuje roboty przemysłowe i urządzenia współpracujące.

Efektem udzielonego wsparcia dla uczniów będzie podniesienie ich kompetencji, poziomu wiedzy praktycznej i kwalifikacji zawodowych ułatwiających znalezienie pracy w zawodzie. 

Projekt zakłada następujące działania:

  • Podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów.
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZST.

Wartość projektu: 406 290,97 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 406 290,97 zł