Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie nauczania zdalnego w Technikum Tarnowo Podgórne

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 8. Edukacja

Działanie: 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Poddziałanie: 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Projekt realizowany jest w okresie: 07.12.2020 r. do 31.12.2020 r.

Głównym celem projektu jest: złagodzenie skutków epidemii COVID-19 w Technikum Tarnowo Podgórne poprzez wsparcie szkoły w zakresie kształcenia zawodowego w formie zdalnej, którego wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii poprzez przeszkolenie nauczycieli w zakresie zdalnego nauczania oraz zakup laptopów do nauki zdalnej.

Realizacja projektu ma zapewnić ciągłość funkcjonowania szkoły i procesu dydaktycznego oraz wysokie standardy edukacji zawodowej w trybie zdalnym w odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną.

Planowane efekty projektu:

  • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 1
  • Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 23
  • Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 1
  • Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 363 680,00 zł
  • Liczba zakupionych laptopów do nauki zdalnej – 90
  • Liczba szkół wykorzystujących zakupiony sprzęt po zakończeniu projektu – 1

Wartość projektu: 363 680,00 zł

Wartość dofinansowania: 309 128,00 zł