Kwalifikacje dla przemysłu 4.0 – Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym kształci liderów przyszłości

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania – projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest: od 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Głównym celem projektu jest: poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym w wyniku podniesienia ich kwalifikacji zawodowych poprzez realizację kursów, szkoleń oraz staży, a także podniesienie jakości kształcenia zawodowego w wyniku doposażenia pracowni zawodowej i zwiększenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w drodze szkoleń i kursów.

Realizacja projektu przyczyni się do:

  • Wpływu na wsparcie rozwoju gospodarczego przedsiębiorczości i wzrostu konkurencyjności rynku pracy co w strategii wchodzących ZIT w MOF Poznania, uznane jest jako jedno z kluczowych wyzwań oraz wprost wpisuje się w P.3 trzeciego celu strategicznego: wzmacnianie  systemu kształcenia zawodowego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy.
  • Podniesienia jakości wyposażenia pracowni zawodowej w kierunku kształcenia: technik robotyk, technik mechatronik, mechatronik.
  • Podniesienia kwalifikacji zawodowych w zakresie programowania robotów przemysłowych nauczycieli Zespołu szkół Technicznych Tarnowo Podgórne.
  • Podniesienie kompetencji / kwalifikacji uczniów kierunków: technik robotyk w obszarze programowania robotów przemysłowych, technik mechatronik w obszarze programowania sterowników PLC, technik informatyk w obszarze grafiki 3D.

Efektem udzielonego wsparcia w postaci kursów oraz staży zawodowych dla uczniów będzie podniesienie ich kompetencji, poziomu wiedzy praktycznej i kwalifikacji zawodowych ułatwiających znalezienie pracy w zawodzie. 

Projekt zakłada następujące działania:

  • Doposażenie pracowni zawodowej w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej,
  • Organizację staży zawodowych dla uczniów.
  • Doskonalenie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez organizowanie wysokiej jakości kursów i szkoleń,
  • Doradztwo zawodowe dla uczniów.
  • Organizację kursów i szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu,

Wartość projektu: 677 336,09 zł

 Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 575 735,67 zł