Powiat Poznański ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Konkurs obejmuje projekty z zakresu:

– turystyki,

– edukacji,

– kultury i sztuki,

– kultury fizycznej,

– pomocy społecznej,

– ochrony i promocji zdrowia,

– ratownictwa i ochrony ludności,

 

W konkursie mogą wziąć udział:

– organizacje pozarządowe,

– podmioty kościelne,

– stowarzyszenia JST,

– spółdzielnie socjalne,

– podmioty sportowe

(UWAGA: szczegółowo zakres potencjalnych beneficjentów określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

 

Termin składania ofert: do 15 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu)

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 5 stycznia 2022 r.

Termin realizacji zadań: 14 lutego – 10 grudnia 2022 r. (z wyjątkiem zadań na powierzenie i zadań dotyczących ferii zimowych)

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

https://powiat.poznan.pl/oko-2022