Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych: UKS-y

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej wymienionych zadań publicznych.

PRIORYTET V: W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU