Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej wymienionego zadania publicznego.

PRIORYTET XI: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO WYMIENIONYCH W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART.4 UST.1 PKT 1-32 TEJ USTAWY

Zadanie pt.: Wspieranie funkcjonowania Organizacji Pozarządowych poprzez prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych