NOWEFIO – otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2023 r. ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (NOWEFIO)

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (w tym m.in. stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe);
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • koła gospodyń wiejskich;
  • ochotnicze straże pożarne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do po-działu między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2023 r. ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (NOWEFIO) w Priorytetach 2, 3 oraz 4.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Wysokość środków na finansowanie NOWEFIO w roku 2023 wynosi 80 000 000,00 zł, w tym 76 800 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 3 200 000,00 zł na obsługę techniczną Programu.

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada: od 14 listopada 2022 od godziny 14:00 r. do 12 grudnia 2022 r. do godziny 14:00.

Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu NOWEFIO można kierować w terminie naboru ofert  pod numerem telefonu 601 901 285  w dniach 14.11.2022 – 12.12.2022 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo na adres: FIO@niw.gov.pl