Konkurs dla NGO-sów- możliwość dofinansowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informacje o konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znajdziecie Państwo pod linkiem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl/5986/dokument/14024

Zadanie:  Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie problematyki związanej z używaniem substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń behawioralnych, poprzez promowanie zdrowego stylu życia, m.in. poprzez kampanie, festyny, imprezy dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

Adresaci konkursu:  podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy  o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1956), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dofinansowania udziela p. Katarzyna Pawłowska, tel. 618959291, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, budynek A, pok. 018 (piwnica).