GAZ: Pilotażowy Gminny program wsparcia

Na grudniowej sesji Rada Gminy przyjęła zaproponowany przez Wójta Tadeusza Czajkę pilotażowy program osłonowy w zakresie udzielania pomocy osobom, których jedynym źródłem ogrzewania lokalu mieszkalnego jest gaz ziemny.

Gminny Program powstał z myślą o mieszkańcach, będących w najsłabszej sytuacji ekonomicznej i ma być osłoną przed skutkami wysokiej i skokowej podwyżki cen gazu ziemnego, dostarczanego za pomocą sieci dla potrzeb ogrzewania lokali mieszkalnych.

O wsparcie z gminnego programu będą mogli się ubiegać:

 • osoby samotnie gospodarujące, które ukończyły 65 rok życia i których dochód nie przekracza kwoty netto 1940 zł miesięcznie,
 • dwuosobowe gospodarstwa domowe, w których skład wchodzą:
  – wyłącznie osoby, które ukończyły 65 rok życia,
  – osoby, które ukończyły 50 rok życia i co najmniej jedna z tych osób posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a ich łączny dochód nie przekracza kwoty netto 2400 zł miesięcznie,
 • wieloosobowe gospodarstwa domowe, w skład których wchodzą osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, uprawnione do następujących świadczeń:
  – świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku dla opiekuna, przyznanego na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  – zasiłku dla opiekuna, przyznanego na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a ich łączny dochód nie przekracza miesięcznie iloczynu liczby osób pozostających na wspólnym gospodarstwie domowym i kwoty netto 1200 zł,
 • wieloosobowe gospodarstwa domowe, w których wychowywane jest co najmniej 1 dziecko do 16 roku życia, na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny,
 • pozostałe wieloosobowe gospodarstwa domowe o niskich dochodach, w których łączny dochód nie przekracza miesięcznie iloczynu liczby osób pozostających na wspólnym gospodarstwie domowym i kwoty netto 600 zł.

W programie rozpatrywane będą rachunki za okres grudzień 2021 r – kwiecień 2022 r.

Zaproponowany program ma charakter pilotażowy, co pozwoli w racjonalny sposób zweryfikować jego działanie w praktyce i przygotować doskonalsze programy na okresy późniejsze, o ile zachodzić będzie taka potrzeba, a możliwości finansowe Gminy będą na to pozwalały.

Pliki do pobrania: