Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa 3: „Energia”
Działanie 3.3: „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”
Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Projekt realizowany jest od 28.03.2017 r. do 30.05.2019 r.

Głównym celem projektu jest stworzenie spójnego systemu infrastruktury rowerowej w gminie Tarnowo Podgórne poprzez budowę dróg rowerowych wraz z węzłami przesiadkowymi B&R, pozwalające na zmniejszenie emisji CO2 dzięki zwiększeniu udziału publicznego transportu zbiorowego i rowerowego zamiast samochodowego w codziennych dojazdach na terenie gminy.

Efekty rzeczowe realizacji projektu:

  • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 4,085 km
  • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike & Ride” – 30 szt
  • Liczba wybudowanych obiektów „Bike & Ride” – 2 szt
  • Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt
  • Liczba akcji kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt
  • Liczba nowych punktów świetlnych – 11 szt
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 3,658 ton ekwiwalentu CO2/rok
  • Liczba osób korzystających z wybudowanych dróg rowerowych – 84 007 osób/rok

Wartość projektu: 7 776 282,51 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 2 916 524,20 zł.