Tarnowo Podgórne dla seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest: od 1 sierpnia  2018 r. do 31 lipca 2020 r.

Głównym celem projektu jest: poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem z terenu Gminy Tarnowo Podgórne w obszarach decydujących o jakości życia, dzięki ułatwieniu dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych oraz wdrożeniu systemu teleopieki i zapewnieniu wsparcia opiekunów faktycznych. Projekt przyczyni się do zwiększenia liczby osób objętych usługami społecznymi poprzez zaplanowane działania mające na celu przeciwdziałanie ubóstwu lub wykluczeniu społecznemu osób niesamodzielnych z terenu gminy Tarnowo Podgórne. Realizacja projektu stworzy szanse na dłuższe pozostanie osób starszych w ich środowisku bez konieczności zastosowania instrumentów opieki instytucjonalnej.

Projekt zakłada następujące działania:

  • Utworzenie Klubu Seniora jako dziennej formy usług opiekuńczych dla osób starszych i niesamodzielnych,
  • Założenie Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych,
  • Wdrożenie systemu teleopieki,
  • Rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych – usługi rehabilitacyjne.

Planowane efekty:

  • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Tarnowo Podgórne;
  • Wzrost wiedzy i umiejętności 10 opiekunów faktycznych dot opieki nad osobą zależną;
  • Wzrost poziomu bezpieczeństwa u 45 osób korzystających z systemu teleopieki;
  • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych – 30;
  • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych – 30;

Wartość projektu: 504 850,00 zł

 Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 479 607,50 zł