Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 3: „Energia”

Działanie 3.3: „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”

Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Projekt realizowany jest od 29.06..2018 r. do 18.12.2019 r.

Głównym celem projektu jest budowa drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą B&R i oświetleniem dla poprawy dostępności komunikacji publicznej i rozwoju niskoemisyjnej mobilności mieszkańców.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

  • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 0,551 km
  • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach B&R – 20
  • Liczba wybudowanych obiektów B&R – 2
  • Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1
  • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1
  • Liczba nowych punktów świetlnych – 15
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 7,26 ton ekwiwalentu CO2
  • Liczba osób korzystających z wybudowanych dróg rowerowych – 19 740 os/rok

Wartość projektu: 1 178 550,14 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 908 934,69 zł.