Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego,

Osi Priorytetowej 9 – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działanie 9.3 – Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 9.3.3 – Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

Projekt realizowany jest od 27 października 2015 r. do 29 grudnia 2017 r.

Głównym celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie przez jej rozbudowę o nowe skrzydło oraz zagospodarowanie terenu.

Potrzeba realizacji projektu wynika z dynamicznego rozwoju gminy Tarnowo Podgórne, z którym łączy się przyrost ludności, również w przedziale wiekowym 6-12. Ze względu na rosnącą liczbę uczniów Szkoła Podstawowa w Lusowie jest przepełniona. Jednym z problemów wynikających z tego faktu jest praca w systemie dwuzmianowym, co przekłada się na trudności z ułożeniem planu zajęć. Ponadto istnieje problem z zapewnieniem dzieciom opieki poza godzinami lekcyjnymi z uwagi na przepełnioną świetlicę. Realizacja projektu pozwoli na rozwiązanie tych problemów i usprawnienie funkcjonowania Szkoły. Realizacja projektu umożliwi przeprowadzenie wysokiej jakości zajęć, co było do tej pory organizacyjnie niewykonalne. Dodatkowo projekt w wysokim stopniu przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy – w ramach projektu powstaną sale do nauki ICT, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, a także nauczania eksperymentalnego.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

  • Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej – 1 szt.
  • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 300 osób

Wartość projektu: 10 979 060,31 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 3 577 735,04 zł