Restauracja i rewitalizacja Pałacu w Jankowicach – centrum integracji

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 4: „Środowisko”

Działanie 4.4: „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”

Poddziałanie 4.4.3 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Projekt realizowany jest od 30.03.2015 r. do 09.09.2019 r.

Głównym celem projektu jest adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Jankowicach na cele jednostki organizacyjnej Pałac Jankowice i Samorządowej Szkoły Muzycznej, co pozwoli na:

  • Poprawę stanu zabytku poprzez zahamowanie procesów degradacji
  • Trwałe ożywienie społeczno-gospodarcze okolicy związane z nową funkcją użyteczności publicznej
  • Przetrwanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń
  • Wykorzystanie potencjału obiektu jako miejsca integracji społecznej i uczestnictwa w kulturze.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

  • Liczba zabytków objętych wsparciem – 1
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1
  • Liczba zakupionych środków trwałych – 29
  • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 33 367 osób/rok
  • Liczba osób korzystających z zasobów kultury objętych wsparciem – 10 132 osób/rok
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – 4 EPC

Wartość projektu: 18 742 745,89 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 6 036 762,29 zł.