Podróż do świata wiedzy po kompetencje kluczowe. Zintegrowane wsparcie dla szkoły podstawowej im. Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2.1 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od września 2017 r. do lutego 2019 r.

Głównym celem projektu jest: poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach. Celem szczegółowym projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji u 287 uczniów poprzez organizację dodatkowych zajęć nastawionych na kształtowanie kompetencji kluczowych. Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano wyposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania.

Planowane efekty: Realizacja powyższych celów bezpośrednio wpłynie na rozwój kompetencji u 287 uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie w ramach realizacji zajęć dodatkowych w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaplanowany w projekcie zakup wyposażenia bazy dydaktycznej przyczyni się do podniesienia jakości i atrakcyjności procesu nauczania.

Realizacja zaplanowanych działań w projekcie odpowiada na zdiagnozowane potrzeby Placówki oraz przyczyni się bezpośrednio do podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego.

Wartość projektu: 223 600,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 212 420,00 zł