Program Socrates Comenius 1

Priorytet: Wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej, zwiększenie motywacji do nauki języków obcych oraz realizowanie zadań projektowych przy wsparciu i współudziale społeczności lokalnej

Działanie: Realizowanie działań projektowych

Poddziałanie: Współpraca z partnerami z Francji, Hiszpanii i Turcji, współpraca z  instytucjami lokalnymi oraz innymi instytucjami pozaszkolnymi oraz rozpowszechnianie realizowanego projektu

Wnioskodawca: Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Tytuł projektu: „ANC- Active Noiseless Citizen” ( „Aktywny Cichy Obywatel”)

Wartość projektu: 12 271,8 euro

Wnioskowane dofinansowanie: 12 993,74 euro

Planowany czas realizacji projektu: 01.09.2005 – 31.07.2007

Krótki opis projektu: 
Ogólnym celem projektu jest rozwinięcie i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej oraz zwiększenie motywacji do nauki języków obcych. Cele szczegółowe projektu to: problem hałasu w naszym środowisku – uświadomienie jego istnienia odbiorcom projektu, poznanie i zrozumienie wpływu hałasu na jakość życia i zdrowia oraz znalezienie sposobów rozwiązania problemu hałasu i aktywne wprowadzenie ich w życie. Działania pierwszego roku skierowane były na szukanie i rejestrowanie źródeł hałasu. Przeprowadzono badania ankietowe i wywiady. Uczniowie projektowali logo, pisali wypracowania i pamiętniki. Podsumowaniem roku był film pt . ”Polowanie na ciszę”.  Kolejne działania skierowane będą na badanie skutków ubocznych wywołanych przez hałas i szukaniem metod walki i przeciwdziałania problemowi. Projekt skierowany jest do uczniów, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej.