Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego,

Osi Priorytetowej 3 – Energia

Działanie 3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

Poddziałanie 3.3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjentem jest Zakład Usług Komunikacyjnych TPBUS Sp. z o.o.

Podmiotem współrealizującym projekt jest Gmina Tarnowo Podgórne

Projekt realizowany jest od 27 marca 2014 r. do 31 grudnia 2019 r.

Głównym celem projektu jest  poprawa jakości transportu w Gminie Tarnowo Podgórne przez podjęcie działań zmierzających do proponowania alternatywnych możliwości transportowych i zwiększania integracji o obrębie transportu miejskiego. W ramach projektu zakupionych zostanie 5 autobusów niskoemisyjnych (w tym pierwszy na terenie gminy autobus 18 metrowy), modernizacji ulegnie zajezdnia autobusowa należąca do TPBUS oraz wybudowanych zostanie pięć węzłów przesiadkowych wyposażonych w wiaty przystankowe, wiaty rowerowe oraz tablice informujące o czasie przyjazdu autobusu.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

  • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 5 szt.
  • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 2 szt.
  • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 28 szt.
  • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „ Bike&Ride” – 50 szt.
  • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 2 szt.
  • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 2 szt.
  • Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 7 szt.
  • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 5 szt.
  • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 480 osób.

Wartość projektu: 14 869 789,99 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 9 644 960,19 zł