Konkurs „ZŁAP DESZCZ” 2021

Konkurs ZŁAP DESZCZ

Z każdym rokiem przyroda coraz silniej sygnalizuje nam, że nadmierne jej eksploatowanie prowadzi do bardzo złych zmian w środowisku. Chcąc spowolnić, zatrzymać, a w przyszłości odwrócić negatywne zmiany, które codziennie obserwujemy w otaczającym nas świecie, powinniśmy otoczyć ją coraz większą troską i z coraz większym poszanowaniem podchodzić do jej zasobów.

W naszej Gminie od lat prowadzimy szereg działań, które z pewnością wspierają środowisko. Jako jedni z pierwszych w Polsce wprowadziliśmy segregację śmieci i źródła (kilka lat wcześniej niż nakazał nam to ustawodawca), wybudowaliśmy zbiorniki retencyjne w Baranowie, chroniące Jezioro Kierskie, stale inwestujemy w rozwój komunikacji publicznej, wymianę autobusów na niskoemisyjne, rozwój dróg rowerowych, dofinansowujemy wymianę pieców na paliwo stałe. Prowadziliśmy również dofinansowanie budowy paneli fotowoltaicznych. Teraz śladem kilku samorządów, chcemy Was zachęcić do zadbania w sposób dostępny dla każdego o jeden z najcenniejszych zasobów naszej planety – o wodę.

Już po raz drugi zachęcamy do realizacji instalacji do łapania wód opadowych i następnie do wykorzystywania tego skarbu w ogrodzie, w domu czy w firmie. Zapraszamy do nadsyłania zdjęć dokumentujących Wasze instalacje, ich budowę, czy już końcowy sposób wykorzystywania wód opadowych.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

 • dodaj zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym i dopisz nazwę miejscowości / Dodaj zdjęcie w komentarzu pod postem na naszym Facebooku (link) i dopisz nazwę miejscowości,
 • pierwsza edycja konkursu potrwa do 12 maja 2021 r. do godz. 12.00,
 • sześciu autorów zdjęć, których zdjęcia otrzymają największą liczbą polubień, zostanie nagrodzonych atrakcyjnymi nagrodami,
 • warunkiem udziału w konkursie jest realizacja instalacji na terenie Gminy Tarnowo Podgórne,

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu o nazwie “ZŁAP DESZCZ”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Gmina Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych tj. (Dz.U. z 2019 r. poz. 847).
 4. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej (post opublikowany w serwisie Facebook) https://www.facebook.com/GminaTarnowoPodgorne/ (konkurs gminny).
 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.04.2021 r. o godz. 08:00 i trwa do dnia 12.05.2021 r., do godz. 12.00.

Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, których instalacja konkursowa wykonana jest na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w czasie trwania konkursu wypełnią zadanie konkursowe podane we wpisie konkursowym na stronie: https://www.facebook.com/GminaTarnowoPodgorne/

 Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie warunkowane jest spełnieniem wskazanych w niniejszym Regulaminie warunków oraz dodaniem prawidłowego zgłoszenia konkursowego w trakcie trwania akcji.
 2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród czuwają Moderatorzy Konkursu w osobach przedstawicieli Organizatora.
 3. Uczestnik biorący udział w konkursie nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z uczestnictwem. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Każdy Uczestnik konkursu, wypełniając zadanie konkursowe podane we wpisie konkursowym na Facebooku, bierze udział w konkursie i ma szansę na nagrodę.
 4. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu w komentarzu zdjęcia instalacji do łapania deszczu wraz z podaniem nazwy miejscowości. Uczestnik konkursu zdobywa nagrodę, jeśli jego zdjęcie w komentarzu zdobędzie największą liczbę polubień od innych użytkowników portalu społecznościowego.
 5. Organizator zamierza nagrodzić sześciu uczestników z największą liczbą polubień pod zdjęciem. O wygranej zwycięzca zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej w dniu 12 maja 2021 r.
 6. Chcąc przystąpić do Konkursu, należy w okresie jego trwania wykonać zadanie konkursowe określone we wpisie konkursowym w zgodzie z niniejszym regulaminem. Komentarze niezgodne z tematyką konkursu, obraźliwe, itp. będą usuwane.
 7. Przesyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik Konkursu potwierdza równocześnie, że jest jego własnego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Zgłoszenia w razie uzyskania przez Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez uczestnika praw osób trzecich.
 8. Jeżeli praca może być zakwalifikowana jako utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to zgłaszając taką pracę do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest jej wyłącznym autorem.
 9. W konkursie nie będą uwzględniane prace, które:
 10. naruszają obowiązujące przepisy prawa wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
 11. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype itp.,
 12. naruszają prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
 13. nie dotyczą przedmiotu Konkursu,
 14. są kopią treści pracy w całości lub części innych Użytkowników Konkursu,
 15. napisane są niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki.
 16. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie z chwilą nadesłania pracy konkursowej bezwarunkowo, bezterminowo i bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi majątkowe prawa autorskie do treści nadesłanej odpowiedzi na zadanie konkursowe na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych, wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie i następuje bez ograniczeń terytorialnych.
 17. Z posiedzenia komisji sporządzony zostanie protokół.

 Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie są nagrody rzeczowe. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.
 2. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 3. Podanie przez Uczestnika konkursu w wiadomości prywatnej nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) lub podanie ich w terminie późniejszym niż 5 dni od powiadomienia o wygranej będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi konkursu nagrody.
 4. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora na adres podany przez uczestnika konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi. Koszt wysyłki nagród w granicach kraju pokrywa Organizator.
 5. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej 14 dnia po zakończeniu Konkursu (opublikowane na profilu Facebook Gmina Tarnowo Podgórne).

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu – tj. imię i nazwisko, nazwa profilu w serwisie Facebook, adres pocztowy i numer telefonu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imion zwycięzców Konkursu oraz nazwy miejscowości, w których zamieszkują, na co Uczestnicy wyrażają zgodę.
 4. Podanie danych osobowych do udziału w Konkursie jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych uniemożliwia udział w Konkursie i może być podstawą do odmowy wydania Nagrody. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu – Gmina Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców, przekazania nagród i realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestnika, który otrzymał Nagrodę w Konkursie kończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs.

 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09.03.2021 r. i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej podanej w opisie wpisu na oficjalnym profilu Gmina Tarnowo Podgórne w serwisie Facebook.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 4. Wszelkie spory między Organizatorem Konkursu i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

Harmonogram:

 • 19 kwietnia – start konkursu i początek głosowania
 • 4 maja – koniec przyjmowania zgłoszeń
 • 11 maja – koniec głosowania
 • 12 maja – opublikowanie wyników