Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Wydział Podatków Lokalnych przypomina o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W tym celu producent rolny powinien w terminie do 28 lutego złożyć stosowny wniosek.

W pierwszym terminie rozliczenia przyjmowane są faktury VAT (lub ich kopie), potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego nie może być wyższa niż suma:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego 2023r., oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2022r.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można pobrać osobiście w Wydziale Obsługi Klienta naszego urzędu. Zachęcamy jednak do pobrania go z naszej strony internetowej.

Więcej na temat zwrotu podatku akcyzowego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne – telefony kontaktowe: 61 89 59 213, 61 89 59 222, 61 89 59 231, 61 89 59 267.