Zostań realizatorem zadań pomocy specjalistycznej

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza nabór na realizatorów wykonywania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2024 r. w ramach następujących obszarów:

Zad. 1. Udzielenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób mających problemy
związane z używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, zwłaszcza dla
osób uzależnionych w następujących formach:
1) Pomoc terapeutyczna,
2) Pomoc i wsparcie psychologiczne,
3) Pomoc prawna.

Zad. 2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem
alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w następujących
formach:
1) Pomoc terapeutyczna,
2) Wsparcie psychologiczne, psychoedukacyjne lub psychoterapia,
3) Pomoc prawna,
4) Socjoterapia.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.