Zostań ławnikiem do sądów powszechnych

Informuję, że zgodnie z Art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 poz. 217 z późn. zm.), w dniu 30 czerwca 2023 roku upływa termin zgłaszania Radzie Gminy Tarnowo Podgórne kandydatów na ławników.

Najpóźniej w październiku 2023 r. Rada Gminy Tarnowo Podgórne dokona wyboru ławników:

 • do Sądu Okręgowego w Poznaniu – 6 ławników w tym 1 do orzekania o sprawach z zakresu prawa pracy
 • do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce – 5 ławników, w tym 3 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 217 z późn. zm.)

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Tarnowo Podgórne po 30 czerwca 2023 r. pozostaną bez dalszego biegu (czyli nie zostaną przez radę rozpatrzone), co rada stwierdza w drodze uchwały. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 217 z późn. zm.) ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Zgodnie z art. 159 w/w ustawy ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
  Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych, Rada Gminy Tarnowo Podgórne podejmie uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.

Wyboru ławników Rada Gminy Tarnowo Podgórne dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do 31 października 2023 r.

Kartę zgłoszenia wydaje, informacji w sprawie wyborów ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w godzinach pracy urzędu, tel. 61 1023 015.

Kartę zgłoszenia można pobrać także ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wzór karty zgłoszenia oraz wzory załączników dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.