Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Gmina Tarnowo Podgórne dnia 25 października otrzymała pozytywną rekomendację KOWR w zakresie możliwości wnioskowania o „Granty PPGR” dla dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy w ramach wsparcia rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu.

W związku z tym dzieci (także wnuki) osób, które pracowały niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR będą mogły skorzystać z dofinansowania na:

  • sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (laptop), umożliwiający pracę zdalną;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu (tylko w przypadku braku możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu przez opiekuna prawnego dziecka);

W celu ubiegania się o  grant wymagane jest złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka szkoły podstawowej/średniej lub przez pełnoletnie dziecko uczęszczające do szkoły średniej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy również o dołączenie do oświadczenia dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w PPGR.

Termin składania oświadczeń: do 2 listopada 2021 r.

Miejsce składania oświadczeń stosownie do miejsca pobierania nauki przez dziecko:

Osoby pełnoletnie bądź opiekunowie prawni dzieci uczących się poza terenem naszej gminy, proszeni są o składanie oświadczeń w Wydziale Obsługi Klienta Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne oraz w Filii Urzędu w Przeźmierowie.

Na podstawie otrzymanych oświadczeń, po weryfikacji, Gmina Tarnowo Podgórne złoży wniosek o przyznanie grantu. W przypadku pozyskania grantu Gmina Tarnowo Podgórne zakupi sprzęt komputerowy i przekaże go osobom zgłoszonym do projektu, które spełniły wymogi otrzymania wsparcia. W sytuacji nieotrzymania wsparcia projekt nie będzie realizowany.

Osoby do kontaktu: Dagmara Orlik, tel. 61 8959 242; Mirosława Bromber, tel. 61 8959 258

Szczegółowy opis programu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Niezbędne dokumenty: