Termin płatności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny, jak i gastronomiczny wyrobami alkoholowymi są zobowiązani dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty, o których mowa poniżej, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty kształtują się następująco:

 1. 1. Podstawowa:
 1. a) 525 zł,- na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. b) 525 zł,-na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. c) 2.100 zł,- na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 1. 2. Opłatę, o której mowa w pkt. 1 , przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży , w którym roczna wartość w roku poprzednim przekroczyła:
 1. a) 37 500 zł,- dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. b) 37 500 zł,- dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4 ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. c) 77 000 zł,- dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 1. 3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, w których mowa w pkt. 2, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt. 1.
 2. 4. Za dotrzymanie terminu wniesienia opłaty uznaje się datę dokonania wpłaty na rachunek tutejszego urzędu potwierdzonej w placówce pocztowej lub banku przyjmującego wpłatę lub przelew.
 3. 5. Warunkiem potwierdzenia sprzedaży wyrobów alkoholowych jest posiadanie przez przedsiębiorcę kopii złożonego oświadczenia potwierdzonej przez tutejszy urząd oraz posiadanie odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Zwracam uwagę, że wniesienie opłaty odbywa się bez uprzedniego wezwania.