Termin płatności III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny, jak i gastronomiczny wyrobami alkoholowymi są zobowiązani dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2021 r. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty, o których mowa poniżej, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Opłaty kształtują się następująco:

 1. Podstawowa:
  a) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  b) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  c) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 1. Opłatę, o której mowa w pkt. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość w roku poprzednim przekroczyła:
  a) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  b) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  c) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu –wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 1. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt. 2, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt. 1
 1. Za dotrzymanie terminu wniesienia opłaty uznaje się datę dokonania wpłaty na rachunek tut. urzędu potwierdzonej w placówce pocztowej lub banku przyjmującego wpłatę lub przelew.
 1. Warunkiem prowadzenia sprzedaży wyrobów alkoholowych jest posiadanie przez przedsiębiorcę kopii złożonego oświadczenia potwierdzonej przez tutejszy urząd oraz posiadanie odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Zwracam uwagę, że wniesienie opłaty odbywa się bez uprzedniego wezwania. W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne – rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. Oddział Poznań nr rachunku: 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.

Bliższych informacji na powyższy temat udziela Jolanta Kaźmierczak tel. 61 8959260, edg@tarnowo-podgorne.pl. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).