Termin płatności I raty 2024 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny, jak i gastronomiczny wyrobami alkoholowymi są zobowiązani dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty, o których mowa poniżej, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty kształtują się następująco:

 1. Podstawowa:
  a) 525 zł,- na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  b) 525 zł,-na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  c) 2.100 zł,- na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 2. Opłatę, o której mowa w pkt. 1 , przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży , w którym roczna wartość w roku poprzednim przekroczyła:
  a) 37 500 zł,- dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  b) 37 500 zł,- dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4 ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  c) 77 000 zł,- dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, w których mowa w pkt. 2, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt. 1.
 4. Za dotrzymanie terminu wniesienia opłaty uznaje się datę dokonania wpłaty na rachunek tutejszego urzędu potwierdzonej w placówce pocztowej lub banku przyjmującego wpłatę lub przelew.
 5. Warunkiem potwierdzenia sprzedaży wyrobów alkoholowych jest posiadanie przez przedsiębiorcę kopii złożonego oświadczenia potwierdzonej przez tutejszy urząd oraz posiadanie odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Zwracam uwagę, że wniesienie opłaty odbywa się bez uprzedniego wezwania.

Konsekwencje prawne niewywiązania się przedsiębiorcy z obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 1. zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. a oraz ust. 12a zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt. 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2,
 2. zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. b oraz ust. 12b zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt. 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 lub 5, powiększonej o 30% tej opłaty,
 3. zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt. 5 zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w wysokości i terminach określonych przez ustawę przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13).

W przypadku cofnięcia zezwolenia z powodu podania fałszywych danych w oświadczeniu przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 11).

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne – rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. Oddział Poznań nr rachunku: 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641

Bliższych informacji na powyższy temat udziela Weronika Wawrocka tel. 61 8959260, edg@tarnowo-podgorne.pl 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. Z 2023 r. poz. 2151).