Ruszyły konsultacje programu ochrony środowiska dla Gminy Tarnowo Podgórne

Działając na podstawie  § 12 ust.1 uchwały Nr VI/90/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tarnowo Podgórne  w związku z art. 17 ust. 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.U.  z 2021 r. poz.1973 ze zmianami), art. 39  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz.U. z 2021 poz. 2373 tekst jednolity) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Przedmiotem konsultacji jest Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 21 lutego 2022 r. do 14 marca 2022 roku. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne. Konsultacje będą przeprowadzone w formie zbierania opinii, uwag lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną oraz w formie formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej Gminy. Jak wziąć udział w konsultacjach? Odwiedź specjalną zakładkę na naszej stronie internetowej.

Szczegółowe zasady konsultacji określa zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 lutego 2022 r. Treść przywołanego zarządzenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy www.tarnowo-podgorne.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym i Filii Urzędu w Przeźmierowie.