Rekrutacja do przedszkoli na rok 2024/2025

Aby pomóc rozwiać wątpliwości przygotowaliśmy Informator, który przybliży zasady rekrutacji, omówi kryteria oraz pomoże wypełnić konieczne dokumenty. 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola wypełniają deklarację potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2024/2025 w systemie NABÓR. Wypełnioną deklarację należy wydrukować podpisać przez oboje rodziców i złożyć w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko w terminie 5 – 9 lutego 2024 r. Druk deklaracji dostępny będzie również w przedszkolu. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy, czyli mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 dotyczy dzieci z roczników 2018-2021. Dzieci w wieku 6 lat (rocznik 2018) mogą realizować roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w przedszkolach. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Wniosek można wypełnić w systemie NABÓR przez stronę internetową.

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej (trzecie miejsce). Wypełniony wniosek prosimy wydrukować, podpisać przez oboje rodziców i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

KRYTERIA NABORU

Kryteria ustawowe wynikają z ustawy o systemie oświaty. Są to: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie i objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria te mają jednakową wartość – 80 punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami brane są pod uwagę poniższe kryteria dodatkowe. Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola/ oddziały przedszkolne w szkołach, dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą.

TERMINY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

PktOkreślenie czynnościTerminTermin postępowania uzupełniającego
1.Pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do danego przedszkola,od 5 – 9 lutego____________
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnymod 19 lutego – 15 marcaod 20 maja – 24 maja
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych3 kwietnia3 czerwca
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczeniaod 3 – 12 kwietniaod 3 – 10 czerwca
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych22 kwietnia17 czerwca

Informacje na temat rekrutacji znajdą Państwo na stronach internetowych przedszkoli i szkół.