Rekrutacja do przedszkoli 2022/2023

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola wypełniają deklarację potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2022/2023 w systemie NABÓR. Wypełnioną deklarację należy wydrukować podpisać przez oboje rodziców i złożyć w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko w terminie 14 – 18 lutego 2022 r. Druk deklaracji dostępny będzie również w przedszkolu. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy, czyli mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 dotyczy dzieci z roczników 2016-2019. Dzieci w wieku 6 lat (rocznik 2016) mogą realizować roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w przedszkolach. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Wniosek można wypełnić w systemie NABÓR przez stronę internetową.

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej (trzecie miejsce). Wypełniony wniosek prosimy wydrukować, podpisać przez oboje rodziców i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

KRYTERIA NABORU

Kryteria ustawowe wynikają z ustawy o systemie oświaty. Są to: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie i objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria te mają jednakową wartość – 80 punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami brane są pod uwagę poniższe kryteria dodatkowe. Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty.

TERMINY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

  • 28 lutego – 18 marca – składanie wniosków z załącznikami w placówce pierwszej preferencji
  • 4 kwietnia o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 4 kwietnia – 11 kwietnia – pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją)
  • 14 kwietnia o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji (wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych i listy placówek dysponujących wolnymi miejscami W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola/ oddziały przedszkolne w szkołach, dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą. Obowiązują następujące terminy:

  • 30 maja – 3 czerwca – składanie wypełnionych i podpisanych wniosków z załącznikami w placówce wskazanej w pierwszej preferencji
  • 9 czerwca o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 9 czerwca – 15 czerwca – pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego
  • do 20 czerwca o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników (wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych) i listy placówek dysponujących wolnymi miejscami.

Informacje na temat rekrutacji znajdą Państwo na stronach internetowych przedszkoli i szkół.