Rekrutacja 2021/2022 do szkół i przedszkoli

UWAGA: REKRUTACJA PROWADZONA JEST PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ:

https://www.nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/

SZKOŁY PODSTAWOWE

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do pierwszych klas szkół podstawowych informujemy, że rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. z 2020 r. poz. 910). Szczegóły opisane są w art. 130 i 132.

Art.  130 

 1. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się odpowiednio do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 i 8, do klas I szkół wszystkich typów oraz klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Art.  133

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się.”

 Co ważne i o czym trzeba pamiętać przy wyborze szkoły!

 1. Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole nie jest uczniem tej szkoły, a jest dzieckiem odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole (jest to równoznaczne z odbywaniem rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu).
 2. Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły i odbywające w tej placówce roczne przygotowanie przedszkolne, przyjmuje się do pierwszej klasy w terminach podanych w szkołach, na podstawie zgłoszenia rodziców. Zapisy dotyczą także dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i realizujących obowiązek przedszkolny w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym w innej szkole.Zapisy prowadzą sekretariaty szkół.
  W związku z pandemią covid-19 zasady zapisów będą dostosowane do wytycznych MEiN – o czym szkoły będą informowały na bieżąco na stronach placówek.
 1. Po pierwszym etapie rekrutacji (zapisy dzieci z obwodu szkoły), jeżeli szkoła posiada wolne miejsca przeprowadza postępowanie rekrutacyjne do klasy I dla dzieci zamieszkałych poza jej obwodem.
  W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – w uchwale rady gminy.
 1. Jeżeli rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły, w wyznaczonym terminie nie złożą wymaganych dokumentów i oświadczeń dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji, a co za tym idzie nie zostanie przyjęte do pierwszej klasy w wybranej szkole.
 2. Wszystkie terminy i kryteria będą dostępne są na stronach szkół prowadzonych przez gminę od 31 stycznia 2021.

Terminy rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych

Pkt Określenie czynności Termin rekrutacji Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym 15 – 26 marca 31 maja– 7 czerwca
2. Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1, oraz wykonanie przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej czynności wymienionych wart.150 ust.7–10 u.p.o. – w postępowaniu rekrutacyjnym 29 – 31 marca 9 – 11 czerwca
3. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

– w postępowaniu rekrutacyjnym

21  kwietnia 28 czerwca
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 26 – 30 kwietnia 29 czerwca do 2 lipca
5. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 4 maja 7 lipca

 

 

PRZEDSZKOLA

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

Lp. Kryterium dodatkowe Dokument potwierdzający spełnienie kryterium Punkty
1. Oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub  rolniczą a) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu w zakładzie pracy lub zleceniodawcy  o zatrudnieniu,

b) w przypadku samozatrudnienia – wydruk ze strony internetowej   Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, lub z Krajowego Rejestru Sądowego,

c) zaświadczenie ze szkoły lub wyższej uczelni,

d) zaświadczenie wydane przez wójta, (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

30
2. Co najmniej jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczył podatek dochodowy za miniony rok ze wskazaniem w deklaracji podatkowej miejsca zamieszkania w Gminie Tarnowo Podgórne kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, a w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO) 20
3. Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest  rekrutacja będzie kontynuowało edukację w danym przedszkolu potwierdzenie dyrektora przedszkola 10
4. Kandydat, którego rodzeństwo jednocześnie ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola w danej rekrutacji oświadczenie rodziców o uczestniczeniu  w postępowaniu rekrutacyjnym rodzeństwa kandydata 8
5. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do oddziału przedszkolnego lub szkoły, w obwodzie której znajduje się przedszkole oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w obwodzie której znajduje się przedszkole 5
6. Przedszkole znajduje się w obwodzie szkoły, w którym zamieszkuje dziecko oświadczenie o zamieszkaniu kandydata 2

Terminy rekrutacji do publicznych  przedszkoli

Pkt Określenie czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1. Pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do danego przedszkola, od 1 – 5 marca ____________
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym Od 15 -26 marca od 31 maja – 7 czerwca
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 29 – 31 marca od 9 do 10 czerwca
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 21 kwietnia 28 czerwca
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia od 26 – 30 kwietnia od 29 czerwca – 2 lipca
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 4 maja 7 lipca