Przedłużamy konsultacje społeczne

Przedłużamy konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne do 2030 roku.

Harmonogram konsultacji:

Już w najbliższy czwartek (29 kwietnia) o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Gminy Tarnowo Podgórne, podczas którego omawiane będą kwestie związane z Projektem Strategii Rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne do 2030 roku. W spotkaniu uczestniczyć mogą również mieszkańcy, którzy wyłącznie w roli słuchacza będą mogli zadawać pytania poprzez czat. Ze względów technicznych w posiedzeniu może wziąć udział maksymalnie 100 osób.

Link do spotkania na platformie ZOOM.

Istnieje możliwość oglądania transmisji .

Konsultacje społeczne

Szanowni Mieszkańcy,

w 2020 r. miał miejsce jubileusz 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce, którego bardzo ważną kompetencją jest samodzielne kreowanie polityki rozwoju lokalnego. Samorząd Gminy Tarnowo Podgórne od lat konsekwentnie realizuje wieloletnie plany rozwoju, ze strategią rozwoju na czele. Ostatni dokument tej rangi powstał w 2009 r. z perspektywą docelową 2020 r. i był systematycznie wdrażany przez ostatnie 10 lat. Po ich upływie zaistniała potrzeba stworzenia nowego dokumentu, która wynika ze zmieniających się dynamicznie uwarunkowań rozwoju naszej Gminy, zarówno wewnętrznych: środowiskowych, przestrzennych, demograficzno-społecznych i gospodarczych, jak i zewnętrznych, takich jak zmiany w prawie, politykach i finansach publicznych kraju oraz trendach o charakterze europejskim i globalnym.

W mijającej dekadzie (2011-2020) liczba mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne zwiększyła się z 21,4 tys. do 27,8 tys. tj. o 30%, a liczba podmiotów gospodarczych z 4,2 tys. do 6,1 tys. tj. o 46 %. W tym czasie w Gminie powstało blisko 3 tys. nowych mieszkań, 5 tys. nowych miejsc pracy, kilometry dróg oraz wiele obiektów infrastruktury technicznej i społecznej. Już tych kilka liczb świadczy o tempie i skali zmian społeczno-gospodarczych w Gminie, uznawanej za jedną z najprężniej rozwijających się nie tylko w Wielkopolsce, ale i w skali całego kraju. Projekcje demograficzne i gospodarcze zapowiadają kontynuację tych trendów również w najbliższych 10 latach, choć tempo zmian może być spowolnione sytuacją kryzysową związaną ze skutkami pandemii COVID-19. Wg prognoz demograficznych liczba mieszkańców naszej Gminy ma wzrosnąć do 2030 r. o kolejnych 25%, do 33-34 tys. osób. Stawia to przed samorządem Gminy wyzwania, tak w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, rozwoju gminnej infrastruktury, zwiększania dostępności i podnoszenia jakości usług publicznych jak i wspierania rozwoju lokalnej gospodarki, kształtowania i ochrony otaczającej nas przestrzeni, środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.

Niniejszy dokument, nakierowany na perspektywę 2021-2030, zawiera zbiór celów i działań strategicznych, jakie stawiamy sobie jako samorząd i których wdrażanie powinno skutecznie oddziaływać na rozwój przestrzenny i społeczno-gospodarczy Gminy, a w ślad za tym na poprawę jakości życia mieszkańców. W oparciu o zapisy Strategii realizowana będzie misja Gminy oraz tworzone szczegółowe dokumenty operacyjne w najbliższej dekadzie. Stanowi ona także podstawę do ubiegania się o różnego rodzaju zewnętrzne środki wsparcia rozwoju Gminy, w tym pochodzące z Unii Europejskiej.

Strategia Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2021-2030 została przygotowana z należytą starannością przez Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ścisłej współpracy z władzami i kadrą administracyjną Gminy, w konsultacji z jej mieszkańcami i reprezentującymi ich organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Strategia opiera się na wynikach diagnozy kluczowych dla funkcjonowania Gminy dziedzin (Gmina Tarnowo Podgórne – Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 2021).

Novum Strategii jest oparcie jej na wynikach badań ankietowych na temat zaspokajania potrzeb mieszkańców, prowadzonych regularnie w Gminie od kilku lat. Dzięki nim pozyskiwane są informacje na temat warunków życia, zadowolenia z usług świadczonych przez Urząd Gminy i podległe mu placówki, a także priorytetów i postulatów, co do kierunków rozwoju Gminy. To także dokument – akcentujący silniej niż dotychczas – programowanie rozwoju zintegrowane z planowaniem przestrzennym, a także partycypację społeczną w zarządzaniu Gminą, współpracę z organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami oraz z samorządami województwa wielkopolskiego, miasta Poznania, powiatu poznańskiego i gmin aglomeracji poznańskiej.

Społeczną korzyścią Strategii jest potrzeba zapewnienia mieszkańcom naszej Gminy poczucia stabilizacji, bezpieczeństwa i perspektyw na przyszłość. Jest to szczególnie istotne w obliczu tak rzadkiego a jednocześnie niebezpiecznego zjawiska jakim okazała się pandemia COVID-19, która pojawiła się niespodziewanie również w naszej Gminie wiosną 2020 r. Jej konsekwencje, m.in. zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, zaburzenia w życiu społecznym oraz zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki, bierzemy także pod uwagę w kontekście długofalowego planowania rozwoju naszej Gminy.

Jako Wójt Gminy Tarnowo Podgórne wyrażam nadzieję, że Strategia będzie miała charakter integrujący wszystkich mieszkańców wokół najważniejszych priorytetów jej rozwoju. Władze i administracja Gminy będą wzmacniały współpracę z organizacjami pożytku publicznego, przedsiębiorstwami i wszelkimi instytucjami działającymi w Gminie i dla dobra Gminy. Osobiście będę informował mieszkańców o postępach w realizacji Strategii. Systematyczne komunikowanie się jest elementem niezbędnym w tworzeniu korzystnego klimatu wokół podejmowanych działań. W trakcie realizacji strategii istotne będzie również reagowanie na wszelkie uwagi płynące od mieszkańców i organizacji lokalnych, władz samorządowych i powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego. Strategia będzie monitorowana i jeśli zajdzie taka potrzeba modyfikowana, a zapisy celów strategicznych i narzędzia ich realizacji adaptowane do nowych warunków.

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2021-2030 jest zadaniem nie tylko dla władz i administracji Gminy. To wyzwanie dla całej wspólnoty samorządowej, której członkowie poprzez swoje codzienne działania przyczyniają się do rozwoju naszej małej ojczyzny. Tak rozumiana realizacja misji, celów i działań Strategii powinna zapewnić dynamiczny i jednocześnie zrównoważony rozwój, a w ślad za tym stałe podnoszenie poziomu życia obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców naszej Gminy.

Tadeusz Czajka

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

 

Weź udział w konsultacjach społecznych dotyczących strategii Gminy Tarnowo Podgórne do 2030 roku.