Pracodawco: Uzyskaj dofinansowanie do kształcenia pracowników młodocianych

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania

Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Pracodawcy są zobowiązani do zawierania na piśmie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym. O zawarciu w/w umowy, pracodawcy są zobowiązani do zawiadamiania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

 Wysokość kwoty dofinansowania

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodudo 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracydo 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania powyżej określone, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy – art. 122 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe.

Powyższe dofinansowanie, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013).

Termin składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, co wynika z art. 122 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

Organ przyznający dofinansowanie

Dofinansowanie przyznaje Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków wynikających z art. 122 ustawy Prawo oświatowe.

Termin przekazania dofinansowania

Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji, zależne jest od otrzymania z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, środków z Funduszu Pracy.

Wymagane dokumenty

 1. Dokumenty potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy, prowadzącą praktyczną naukę zawodu, kwalifikacji merytorycznych i pedagogicznych wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę);
 2. W przypadku prowadzenia praktycznego przygotowania zawodowego przez pracownika lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, zaświadczenie potwierdzające stosunek łączący ich z pracodawcę (oryginał);
 3. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, w celu przygotowania zawodowego – potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę;
 4. Kopia dyplomu lub świadectwa lub zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika (czeladniczego w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem lub egzaminu zawodowego w przypadku pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem) oryginał;
 5. Kopia świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki) – potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę;
 6. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o dofinansowanie oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 7. Oświadczenie o nie naruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
 8. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis na młodocianego, na którego został złożony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia (koszty kwalifikowane);
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wzór formularza stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 10. Inne dokumenty potwierdzające okoliczności mające wpływ na uprawnienie pracodawcy do otrzymania dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem lub za zgodność z przedłożonym dokumentem przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, albo przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty wraz z ww. załącznikami należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, lub złożyć osobiście pod w/w adresem.

Załączniki do pobrania

Oświadczenia wnioskodawcy:

 1. Oświadczenie o nie naruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
 2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis na młodocianego, na którego został złożony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia (koszty kwalifikowane)
 3. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o dofinansowanie oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat
 4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie