Powołano Zespół Roboczy ds. Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Zdrowie

Z uwagi na rosnące znaczenie środowiskowych zagrożeń dla zdrowia, w celu zapewnienia czynnego udziału Ministerstwa Zdrowia w procesie decyzyjnym opartym o wiedzę naukową, 17 maja 2018 r. powołano Zespół Roboczy ds. Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Zdrowie przy Radzie Zdrowia Publicznego (zwany dalej Zespołem). Zespół jest organem doradczym, który m.in. zajmuje się aspektami zdrowotnymi zanieczyszczeń powietrza oraz zapewnia wsparcie merytoryczne w kształtowaniu kierunków postępowania mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie populacji Polski.

Jednym z efektów pracy Zespołu jest m.in. przygotowanie analizy pt. „Ocena wpływu na zdrowie wybranych parametrów paliw stałych” tłumaczenia dokumentu WHO –  „Działania indywidualne i informowanie o ryzyku w związku z zanieczyszczeniem powietrza”

Ministerstwo Zdrowia oraz Wojewoda Wielkopolski zwraca się z prośbą o pomoc w upowszechnianiu ww. dokumentu WHO. Uwzględnienie zwartych w dokumencie rekomendacji pozwoli na obniżenie ryzyka i ograniczenie potencjalnych skutków zdrowotnych.

Ministerstwo Zdrowia, w celu stworzenia przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz informacji zachęca do zgłaszania zagadnień pod obrady Zespołu. Przygotowywane przez Zespół zalecenia i rekomendacje będą upowszechniane.

Pytania oraz sugestie można kierować na specjalnie utworzony w tym celu adres mail: powietrze@mz.gov.pl