Polowanie zbiorowe w Gminie Tarnowo Podgórne

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 192, odbędzie się polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 3 „ZŁOTA KIELNIA” w Poznaniu.

Polowanie odbędzie się 17 grudnia w godz. 8:00 – 15:30 w sołectwach Batorowo oraz Swadzim.

Ponadto informujemy, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki i obrębu.

Wójt Gminy zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy polowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi