Ogłaszamy otwarte konkursy ofert

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2023 r. w ramach następujących obszarów zwiększania świadomości społecznej w zakresie problematyki związanej z używaniem substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń behawioralnych, poprzez promowanie zdrowego stylu życia, m.in. poprzez kampanie, festyny, imprezy, zajęcia promujące aktywność fizyczną  dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne.

Przy realizacji zadań należy stworzyć uczestnikom możliwość udziału w różnych formach aktywności fizycznej. Celem jest również podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz rozwijanie wśród uczestników postaw aktywności, kreatywności, fair play a także eliminowanie negatywnych postaw społecznych.