Obowiązkowa deratyzacja w Batorowie

Ze względu na zły stan sanitarno-epidemiologiczny, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zarządza w dniach 1 lutego – 1 marca obowiązkową deratyzację na terenie wsi Batorowo obejmującą wszystkie nieruchomości na terenie całej wsi.

Akcja odszczurzania polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich budynkach mieszkanych, użytkowych, zakładach, sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych oraz na terenie gospodarstw rolnych.

Wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i użytkownicy obiektów zobowiązani są zaopatrzyć się w trutkę przeciw gryzoniom na koszt własny.

Akcję odszczurzania należy przeprowadzić według następujących zasad:

  • W dniu 1 lutego 2023 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach pojawiania się gryzoni, a w szczególności w miejscu lokalizacji pojemników na odpady, strychach, w budynkach gospodarczych, w piwnicach budynków mieszkalnych itp.
  • Miejsce wyłożenia trutek należy zabezpieczyć przed dziećmi i zwierzętami domowymi. zgodnie z instrukcją na opakowaniu trutki.
  • Od dnia 1 lutego 2023 r. do 1 marca 2023 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę uzupełniając ją w miarę spożycia przez gryzonie w czasie trwania akcji.
  • Padłe gryzonie oraz resztki trutki usuwać na bieżąco. Cały teren posprzątać do 2 dni po zakończeniu akcji.
  • Osoby zobowiązane do bezpośredniego przeprowadzania akcji odszczurzania winny podjąć czynności zabezpieczające przed nieszczęśliwymi wypadkami zatruć mieszkańców i zwierząt domowych, a w szczególności pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia.
  • Zwierzęta i ptactwo domowe trzymać w trakcie trwania akcji w zamknięciu.
  • W miejscach wyłożenia trucizny wywiesić ostrzeżenie: UWAGA TRUCIZNA!
  • W przypadku zatruć kierować niezwłocznie osoby chore do najbliższego punktu pomocy lekarskiej.

Nadzór nad akcją, jej przygotowaniem i wykonaniem (właściwe uporządkowanie terenu, terminowe wyłożenie trutki oraz późniejsze zebranie i zniszczenie padłych gryzoni i pozostałej trucizny) pełni Straż Gminna, przedstawiciele Urzędu Gminy w porozumieniu ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Osoby uchylające się od obowiązku przeprowadzenia deratyzacji na swoich posesjach zostaną ukarane karą grzywny wynikającą z art. 117 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń.

Pliki do pobrania: