Obowiązek nauki: O tym trzeba pamiętać!

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zobowiązuje rodziców dzieci, które ukończyły szkołę podstawową oraz w przedziale wiekowym dzieci 16 – 18 lat, aby w terminie do 30 września każdego roku, poinformować w jakiej placówce dziecko realizuje obowiązek nauki – poprzez dostarczenie wypełnionego oświadczenia do Urzędu Gminy, lub e-mailem na adres: monika.przybylska@tarnowo-podgorne.pl

Gmina na terenie której uczeń mieszka, kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i nauki. Zadanie to połączone jest z rodzicielskim obowiązkiem powiadamiania Gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi nauki obowiązani są do  informowania Wójta Gminy na terenie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku nauki spełnianego w sposób określony oraz o każdej zmianie w tym zakresie.

OBOWIĄZKI RODZICÓW:

Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi nauki obowiązani są do  informowania Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, o realizacji obowiązku nauki spełnianego w sposób określony w art. 41 ustawy Prawo oświatowe oraz o każdej zmianie w tym zakresie.

INFORMACJE DODATKOWE:

Realizacja obowiązku nauki:

  • Obowiązek nauki będzie spełniany po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej;
  • Absolwenci szkoły ponadpodstawowej, którzy nie ukończyli 18 roku życia, będą spełniać obowiązek nauki poprzez uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub do szkoły wyższej.

 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE:

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, niespełnianie obowiązku nauki, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.),
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.),

PLIKI DO POBRANIA: