Komunikat Starosty Poznańskiego: Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu

Starosta Poznański informuje, że rozpoczęło się wykonywanie opracowania pod nazwą: „Wykonywanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024”. Opracowanie to dotyczy również lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Jego celem jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasów oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych (m. in. dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej oraz Banku Danych o Lasach). Dane o lasach zebrane w trakcie inwentaryzacji będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny Polityki Leśnej Państwa. Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4×4 km. Wobec powyższego, właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, prosi się o umożliwienie pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej: wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.