Główny Urząd Statystyczny przeprowadza badania

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że na terenie Gminy Tarnowo Podgórne przeprowadza badania ankietowe. Jakie dokładnie?

Badania ankietowe – rozumiane jako badania realizowane przez ankieterów statystyki publicznej — to badania prowadzone w gospodarstwach domowych/rolnych na terenie całego kraju, czy w punktach sprzedaży detalicznej w oparciu o obowiązującą listę reprezentantów towarów i usług. Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują wojewódzkie urzędy statystyczne, a wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzają przedstawiciele lokalnej sieci ankieterów statystycznych.

Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza, że badana jest część gospodarstw domowych czy rolnych reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce.

Gospodarstwa domowe/rolne dobierane są do badania w drodze losowania. Zbiór wylosowanych gospodarstw nazywany jest próbą do badania.

Badania realizowane są z różnorodną częstotliwością, w zależności od istniejących potrzeb obserwacji podstawowych dziedzin, procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych.

Badania ankietowe realizowane są za pomocą różnorodnych technik:

CAPI – (od ang. Computer-Assisted Personal Interviewing)
Jest to wywiad osobisty ze wspomaganiem komputerowym. Ankieter wyposażony w urządzenie przenośne (tablet, notebook, smartfon) realizuje wywiad bezpośredni wykorzystując do tego celu kwestionariusz elektroniczny.

PAPI – (od ang. Paper and Pencil Interviewing)
Technika ta polega na przeprowadzeniu przez ankietera wywiadu z respondentem przy wykorzystaniu papierowego kwestionariusza.

CATI – (od ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing)
To wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym. Pozyskiwanie informacji od respondentów, odbywa się za pośrednictwem łączy telefonicznych i przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

CAWI/CAII – (od ang. Computer-Assisted Web/Internet Interviewing)
Jest to ankieta internetowa. Osoba badana techniką CAWI/CAII, samodzielnie lub w asyście ankietera, odczytuje z ekranu treść pytań i udziela odpowiedzi, które rejestrowane są na docelowym serwerze.

Wywiad telefoniczny
Wywiad przeprowadzany telefonicznie przez ankietera statystycznego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego (innego niż CATI) lub kwestionariusza papierowego.

Kim jest ankieter statystyczny?

Ankieter statystyki publicznej nie jest dla respondenta osobą anonimową. Jest on pracownikiem urzędu statystycznego znajdującego się na terenie danego województwa. Większość badań realizowana jest przez ankieterów „stałych”, dla których jest to jedyne zajęcie w ramach obowiązków służbowych. Czasem jednak – przy dużym obciążeniu badaniami – istnieje konieczność zasilenia sieci ankieterów stałych tak zwanymi ankieterami „uzupełniającymi”. Są to pracownicy urzędów statystycznych, którzy główne obowiązki służbowe wykonują na miejscu i w razie potrzeby zostają oddelegowani do pracy w terenie.

Każdy ankieter posiada legitymację służbową ze zdjęciem.

WAŻNE!
Pamiętaj, że gdy otrzymasz list zapowiedni Prezesa GUS lub skontaktuje się z Tobą ankieter statystyczny, by przeprowadzić badanie ankietowe możesz:

  1. sprawdzić w Spisie badań, czy w tym terminie przeprowadzane jest dane badanie;
  2. samodzielnie zweryfikować tożsamości ankietera w aplikacji Sprawdź tożsamość ankietera;
  3. zadzwonić na infolinię statystyczną pod numer: 22 279 99 99 (wybierając podlinię 7 – Badania ankietowe) lub do właściwego terytorialnie urzędu statystycznego (numery kontaktowe do urzędów statystycznych zamieściliśmy w zakładce Kontakt), by potwierdzić realizację badania w danym terminie, uzyskać o nim niezbędne informacje lub/i zweryfikować tożsamość ankietera statystycznego.