wizualizacja budynku starej szkoły w ceradzu kościelnym po remoncie

Gdzie „Gniazdko” – konsultacje społeczne?

Mieszkańców Ceradza Kościelnego zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie wyznaczenia czasowej siedziby świetlicy socjoterapeutycznej „Gniazdko” w Ceradzu Kościelnym. 

Już w lipcu rozpoczyna się remont budynku tzw. „starej szkoły” w Ceradzu Kościelnym, który potrwa ponad rok (umowa określa ten czas na 13 miesięcy). Oznacza to, że działająca dotychczas w tym budynku świetlica socjoterapeutyczna „Gniazdko” musi zostać na ten czas przeniesiona. Obecnie trwa procedura wyznaczenia czasowej siedziby świetlicy, a Wójt Tadeusz Czajka zaprasza mieszkańców Ceradza Kościelnego do udziału w konsultacjach społecznych w tej sprawie. Konsultacje te potrwają od 26 czerwca do 11 lipca 2024 r.  

Świetlica socjoterapeutyczna „Gniazdko” jest bardzo ważnym miejscem dla społeczności Ceradza Kościelnego (i nie tylko), w którym dzieci i młodzież, związane ze Szkołą Podstawową w Ceradzu Kościelnym, rozwijają swoje umiejętności społeczne oraz uczą się radzenia z trudnościami i budowania silnych fundamentów dla swojego rozwoju emocjonalnego i społecznego. Funkcjonuje od poniedziałku do piątku. Ponadto w budynku „starej szkoły” prowadzone są – głównie w weekendy – cykliczne spotkania w ramach „Przystani Rodziców”, kierowane do dzieci, młodzieży i rodziców.

Obecnie rozważane są dwie tymczasowe lokalizacje:

  • świetlica wiejska przy pl. Harcerskim,
  • Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym.

Z dotychczas zebranych opinii i obserwacji wynika, że przeniesienie „Gniazdka” do świetlicy wiejskiej pozwoli na prowadzenie wszystkich aktywności, prowadzonych dotychczas w „starej szkole”, w jednym miejscu, natomiast wprowadzi duże ograniczenie dostępności świetlicy wiejskiej dla innych mieszkańców. Wiązać się będzie także z koniecznością pokonywania przez dzieci i młodzież, na trasie szkoła – świetlica wiejska, ruchliwego skrzyżowania w centrum miejscowości.

Z kolei skorzystanie z sal w Szkole Podstawowej oznacza niewielkie przeniesienie w przestrzeni (dzieci korzystające ze świetlicy socjoterapeutycznej po lekcjach pozostają w tym samym budynku), ale będzie wiązało się z rozdzieleniem działalności „Gniazdka” od „Przystani Rodziców”, której działania prowadzone są w weekendy, gdy szkoła jest zamknięta.

W czasie konsultacji zbierane są opinie i propozycje mieszkańców w tej sprawie. Można je zgłaszać mailowo lub na piśmie. Zaplanowano także otwarte spotkanie z mieszkańcami Ceradza Kościelnego – 4 lipca o 18.00 w świetlicy wiejskiej przy pl. Harcerskim.

Zachęcamy mieszkańców Ceradza Kościelnego do wyrażenia swojej opinii. 

AKTUALIZACJA 1:

4 lipca Wójt spotkał się z Dyrektorem Szkoły w Ceradzu Kościelnym Dariuszem Szychem. W trakcie rozmów ustalono, że na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej mogą zostać udostępnione pomieszczenia obecnej stołówki szkolnej. Pomieszczenia te posiadają osobne wejścia z zewnątrz, z których będzie można korzystać niezależnie od funkcjonowania szkoły.

AKTUALIZACJA 2:

W ramach konsultacji społecznych 4 lipca w świetlicy wiejskiej w Ceradzu Kościelnym odbyło się otwarte spotkanie mieszkańców Ceradza Kościelnego. Uczestniczyło w nim 40 osób. Spotkanie poprowadził Wójt Tadeusz Czajka, który przypomniał dwie proponowane tymczasowe lokalizacje, omówił konsekwencje wybrania każdej z nich oraz przedstawił rozwiązanie wypracowane z dyrektorem Szkoły (opisane powyżej). Uczestnicy spotkania w głosowaniu wyrazili swoje poparcie dla poszczególnych lokalizacji: wydano 40 kart do głosowania, oddano 39 głosów, w tym 23 ze wskazaniem na Szkołę Podstawową, 15 – na świetlicę wiejską, 1 głos nieważny.

AKTUALIZACJA 3:

Uwzględniając zebrane w procesie konsultacji społecznych opinie mieszkańców Ceradza Kościelnego Wójt Tadeusz Czajka podjął decyzję o wyznaczeniu tymczasowej siedziby świetlicy socjoterapeutycznej w jednej z sal w Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym (tj. w sali z dostępem niezależnym od funkcjonowania Szkoły).

Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących ustalenia tymczasowej siedziby świetlicy socjoterapeutycznej w Ceradzu Kościelnym

Sprawozdanie z konsultacji społecznych