wniosek do edycji

Dodatek inny niż węglowy

Można już składać wnioski dotyczące jednorazowych dodatków dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, peletu, LPG lub oleju opałowego.

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne oraz w Filii Urzędu w Przeźmierowie można składać wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, peletu, LPG lub oleju opałowego, które ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych – zgodnie ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

Kwoty dopłat zatwierdzono na następującym poziomie:

  • 3 tys. zł – będzie można dostać w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego
  • 1 tys. zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym,
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 2 tys. zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatki będą przysługiwały gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest jedno z wyżej wymienionych źródeł ciepła i zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Jak złożyć wniosek o dodatek?

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w Gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski będzie można składać:

  • elektronicznie – za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego,
  • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne oraz w Filii Urzędu w Przeźmierowie

Pliki do pobrania: