Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Aby ograniczyć wzrost kosztów zakupu paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych, ustawodawca uregulował w przepisach ustawy z 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – dalej ustawa refundacyjna.2023, mechanizm refundacji podatku od towarów i usług, poniesionego przez tych odbiorców za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r. i udokumentowane dokumentem potwierdzającym dostarczenie tych paliw do odbiorców.

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe.

O refundację VAT można się ubiegać za cały rok 2023.  Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT

  • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB,
  • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego;

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022r.

Organ właściwy do wypłaty refundacji podatku VAT

Organem uprawnionym do wypłaty refundacji podatku VAT dla indywidualnych odbiorców paliw gazowych jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych składają wniosek o refundację podatku VAT na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, nie później niż do 29.02.2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych (art. 10 ustawy refundacyjnej.2023).

Jak otrzymać dodatek do gazu?

  • refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023,
  • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – organ właściwy prześle informację o rozstrzygnięciu sprawy na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku,
  • do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty,
  • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

Wniosek należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie  Podgórnym (bud. C Urzędu Gminy, ul. Poznańska 94) lub w Filii Urzędu w Przeźmierowie (ul. Orzechowa 1)

Zwrot VAT rozliczać będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

 

Do pobrania

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT