Do końca kwietnia złożysz wniosek o dodatek osłonowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym przypomina, że już tylko do 30 kwietnia można złożyć wniosek o dodatek osłonowy.

W 2024 r. dodatek osłonowy:

 1. przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
 2. jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
 3. wniosek składa się do dnia 30 kwietnia 2024 r. (wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania).

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w formie:

 1. papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym,
  ul. Poznańska 94, pokój 33, bądź
 2. elektronicznej za pośrednictwem Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl  – jako pismo ogólne do urzędu

WAŻNE: Wnioski i załączniki do wniosku składane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

Świadczenie jest zależne od dochodu:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi 50% kwot wskazanych odpowiednio w ust. 5 albo 6 po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M.P. poz. 68) co stanowi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe (np. węgiel, drewno), kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi za okres od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.:

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 61 8959340