Budżet Gminy na 2022 rok przyjęty!

Zdecydowaną większością głosów (17 głosów za, przy dwóch wstrzymujących się) Rada Gminy przyjęła budżet Gminy Tarnowo Podgórne na 2022 rok (2 radnych było nieobecnych). Głosowanie było ostatnim punktem procedury uchwalania budżetu – poprzedziło je odczytanie najważniejszych pozycji budżetowych oraz przedstawienie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji stałych Rady Gminy. Następnie długo dyskutowano nad przyszłorocznymi planami inwestycyjnymi – m.in. o budowie tężni i utworzeniu Tarnowskiego Parku Zdrowia, o budowie Centrum Oświatowo-Sportowego w Lusówku, a także rozmawiano o realizacji inwestycji zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego. Radni zwracali uwagę również na wyższe „janosikowe”, jakie musi do budżetu odprowadzić nasza Gmina i na niską subwencję oświatową, niepokrywającą wydatki Gminy na oświatę.

Cieszę się, że przedstawiony przeze mnie projekt budżetu znalazł zrozumienie w Radzie Gminy – powiedział Wójt Tadeusz Czajka. – Rzeczywiście mamy ambitne plany, ale uważam, że mieszkańcy czekają na realizację zawartych w nim inwestycji.

Sesja budżetowa odbyła się 14 grudnia.