Bilety dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Co i komu finansujemy?

Z budżetu gminy finansowany jest 150-dniowy bilet w relacji dom-szkoła dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne uczęszczających do szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych w obszarze działania Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Uprawnionymi  do doładowania są wyłącznie uczniowie, którzy są naszymi mieszkańcami, nie pracują, posiadają ważną legitymację szkolną i w chwili złożenia wniosku nie ukończyli 20 lat. Warunkiem niezbędnym dla dokonania doładowania jest posiadanie przez ucznia Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA).

Procedura uzyskania uprawnienia do doładowania:

  1. Przyznawanie doładowania odbywa się na wniosek (formularz do pobrania ze strony internetowej Gminy Tarnowo Podgórne)
  2. Wniosek składa rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia lub sam uczeń jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Wniosek o doładowanie składa się w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, w Filii UG w Przeźmierowie lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  4. Termin składania wniosków od 20 września do 30 listopada 2021 r.
  5. Jeśli w ciągu 14 dni wnioskodawca nie zostanie poinformowany przez Urząd o odmowie przyznania uprawnień, udaje się do Punktu Obsługi Klienta TPBUS Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym ul. Rokietnicka 23 z ważną Legitymacją Szkolną i kartą PEKA w celu doładowania bezpłatnego biletu.
  6. Ważność bezpłatnego biletu biegnie przez 150 dni od chwili doładowania.
  7. Ostatnim dniem na skorzystanie z możliwości doładowania biletu w POK TPBUS Tarnowo Podgórne przyznanego na pozytywnie rozpatrzony wniosek złożony w terminie o którym mowa w punkcie 4, jest 15 grudnia 2021 r.

Uwaga!  

O uprawnienie mogą się ubiegać wyłącznie uczniowie, którzy zamieszkują na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego, Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Kwestia miejsca zamieszkania uprawnionego będzie kluczowa w procesie weryfikacji wniosków. Jeśli uczeń nie jest zameldowany pod wskazanym adresem na terenie Gminy Tarnowo Podgórne Wnioskodawca o bezpłatne doładowanie może zostać wezwany do przedstawienia dowodów potwierdzających zamieszkanie ucznia pod podanym we wniosku adresem. Takim dowodem może być np. formularz PIT składany przez rodziców/opiekunów z prezentatą lub UPO Urzędu Skarbowego właściwego dla Gminy Tarnowo Podgórne. Miejsce zamieszkania osoby niepełnoletniej musi być tożsame z miejscem zamieszkania rodziców albo opiekuna.

Pliki do pobrania: